VIỆT NAM THỜI KÌ ĐỔI MỚI

Chuyên đề 16:

VIỆT NAM THỜI KÌ ĐỔI MỚI

1. Vì sao phải đổi mới ?

          Qua 10 năm thực hiện cách mạng XHCN (1976 – 1975), bên cạnh những thành tựu đạt được, đất nước vẫn gặp nhiều khó khăn và yếu kém, đất nước dơi vào khủng hoảng.

          Trước sự tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật, những sự thay đổi của tình hình thế giới, nhất là sự khủng hoảng ở Liên Xô.

          => Yêu cầu: Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới đất nước.

2. Nội dung đường nối đổi mới:

          Đường nối đổi mới được Đảng đề ra đầu tiên tại Đại hội Đảng VI (12/1986), sau đó được phát triển qua các Đại hội Đảng VII (6/1991), VIII (6/1996), IX (4/2001). Nội dung cơ bản là:

          Đổi mới đất nước đi lên CNXH không phải là làm thay đổi mục tiêu của CNXH, mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về CNXH với những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.

          Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hoá. Đổi mới kinh tế phải gắn với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.

3. Thành tựu sau 15 năm đổi mới (1986 – 2000):

          – Trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới với 3 kế hoạch 5 năm 1986-1990; 1991-1995; 1996-2000, nhân dân ta đó đạt được nhiều thành tựu về mọi mặt:

          + Tăng cường sức mạnh tổng hợp – làm thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc sống của nhân dân.

          + Củng cố độc lập dân tộc và chế độ XHCN

          + Nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

          – Khó khăn, yếu kém sau 15 năm đổi mới:

          + Kinh tế phát triển chưa vững chắc, chưa có hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.

          + Một số vấn đề xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết.

          + Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức của một số bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

-> Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân không ngừng phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa để vươn tới những mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văm minh theo định hướng XHCN.