Cho biết sự thành lập nước CHND Trung Hoa? Thành tựu trong 10 năm đầu xây dựng CNXH ?

Cho biết sự thành lập nước CHND Trung Hoa? Thành tựu trong 10 năm đầu xây dựng CNXH ?

a. Sự thành lập:

Sau khi giành thắng lợi trong cuộc nội chiến Quốc-Cộng (1946-1949), cách mạng Trung Quốc thành công. Ngày 1.10.1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập.

* Ý nghĩa: 

+ Cách mạng Trung Quốc hoàn thành, chấm dứt ách đế quốc phong kiến.

           + Mở ra kỉ nguyên độc lập dân tộc và xây dựng CNXH.

           + Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào cách mạng thế giới.

b. Thành tựu 10 năm đầu 1949-1959:

– Từ 1950 – 1952 : Tiến hành khôi phục kinh tế, cải cách ruộng đât, phát triển văn hóa giáo dục.

– Từ 1953 – 1957 : Hoàn thành thắng lợi Kế hoạch 5 năm đầu tiên, đạt nhiều thành tựu to lớn: sản lượng công nghiệp tăng 140%, sản lượng nông nghiệp tăng 25% (so với 1952). Đời sống nhân  dân được cải thiện.

– Thi hành chính sách đối ngoại tich cực: bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.