Những biến đổi ở ĐNA sau chiến tranh thế giới thứ 2

Đông Nam Á bao gồm những nước nào? Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai  Đông Nam Á có những biến đổi gì to lớn? Biến đổi nào là to lớn nhất?

a. Đông Nam Á ngày nay bao gồm 11 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, Mianma, Thái Lan, Malayxia, Inđônêxia, Philippin, Brunây, Xinggapo, Đông Timo.

– Là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng nằm trong mục tiêu bành trướng của các nước đế quốc và thế lực phản động.

– Trước chiến tranh thế giới thứ hai các nước này đều là thuộc địa, nửa thuộc địa và thị trường của các nước tư bản phương tây.

– Sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay Đông Nam Á có nhiều biến đổi to lớn.

b. Những biến đổi to lớn :

 – Biến đổi to lớn thứ nhất: Cho đến nay, các nước Đông Nam Á đều giành độc lập.

Đây là biến đổi to lớn nhất là vì:

 + Là biến đổi thân phận từ các nước thuộc địa, nửa thuộc địa và lệ thuộc trở thành những nước độc lập.

+ Nhờ có biến đổi đó, các nước Đông Nam Á mới có những điều kiện để xây dựng và phát triển nền kinh tế, xã hội của mình ngày càng phồn vinh.

 – Biến đổi to lớn thứ hai: Từ khi giành độc lập dân tộc, các nước Đông Nam Á đều ra sức xây dựng kinh tế – xã hội và đạt nhiều thành tích lớn (đặc biệt Xinggapo là nước có nền kinh tế phát triển nhất trong các nước Đông Nam Á và được xếp vào hàng các nước đang phát triển trên thế giới)

– Biến đổi to lớn thứ ba: Đến tháng 7-1997, các nước Đông Nam Á đều ra nhập.Hiệp hội các nước Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Đó là một tổ chức Liên minh chính trị – kinh tế của khu vực Đông Nam Á nhằm mục đích xây dựng mối quan hệ hoà bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực.