Cho biết những thỏa thuận của ba cưòng quốc Liên Xô, Mĩ, Anh tại hội nghị Ianta?

Câu hỏi: Cho biết những thỏa thuận của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh tại hội nghị Ianta?

– Hội nghị họp tại Ianta (Liên Xô), từ ngày 4 đến 11 tháng 2 năm 1945. Hội nghị đã có những thỏa thuận quan trọng là:

 – Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản; Liên Xô tham chiến chống Nhật ở châu Á.

 – Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

 – Phân chia khu vực đóng quân và khu vực ảnh hưởng giữa ba cường quốc.

* Hệ quả: Toàn bộ những thỏa thuận tại Hội nghị đã trở thành khuôn khổ của trật thế giới mới, thường được gọi là Trật tự hai cực Ianta.

Ý kiến của bạn: