Các tổ chức của LHQ, sự ra đời và mục đích của chúng

Câu hỏi: Hoàn cảnh ra đời, mục đích,nguyên tắc hoạt động và cơ quan chính của Liên hợp quốc? Các tổ chức của LHQ tại Việt Nam?Đánh giá về vai trò của Liên hợp quốc trước những biến động của tình hình thế giới hiện nay?

Trả lời: 

1. Liên Hợp Quốc

* Hoàn cảnh ra đời:

–  Đầu năm 1945 chiến tranh thế giới thứ hai đi vào giai đoạn chót. Việc nhanh chóng kết thúc chiến tranh và tổ chức thế giới mới sau chiến tranh nổi lên gay gắt. Tại hội nghị Ianta(2-1945), các nhà lãnh đạo các nước Liên Xô, Mĩ, Anh đã thống nhất thành lập một tổ chức mang tên là Liên Hợp Quốc để giữ gìn hòa bình, an ninh thế giới.

– Từ ngày 25-4 đến 26-6-1945 Hội nghị đại biểu của 50 nước họp tại Sanphranxcô (Mỹ) để thông qua Hiến chương Liên Hợp Quốc và thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc.

* Mục đích:

– Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

– Thúc đẩy quan hệ, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng quyền dân tộc tự quyết và quyền bình đẳng giữa các quốc gia.

* Nguyên tắc hoạt động:

– Tôn trọng quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

–  Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

– Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hòa bình.       

– Nguyên tắc nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, TrungQuốc.

– LHQ không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào.

* Các cơ quan chính:

– Đại hội đồng: Hội nghị của tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp một lần.

– Hội đồng bảo an:

+ Là cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động thường xuyên của LHQ, chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

+ Mọi nghị quyết của Hội đồng bảo an chỉ được thông qua khi có sự nhất trí của 5 ủy viên thường trực là: Liên Xô, Mỹ, Anh ,Pháp, Trung Quốc.

– Ban thư ký: Là cơ quan chính của LHQ, đứng đầu có tổng thư ký do Đại hội đồng bầu ra nhiệm kỳ 5 năm (Hiện nay Tổng thư ký là Kofi Anna- Gana). Ngoài ra LHQ có hàng trăm tổ chức chuyên môn khác như: Hội đồng kinh tế và xã hội, Tòa án quốc tế…

2. Ở Việt Nam có các tổ chức chuyên môn của LHQ đang hoạt động tích cực là :

PAM: Chương trình lương thực.

UNICEF: Quỹ nhi đồng.

FAO: Tổ chức nông nghiệp và lương thực.

UNESCO: Tổ chức văn hóa và giáo dục.

WHO: Tổ chức y tế thế giới.

IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế.

UNPA: Quỹ dân số.

I LO: Tổ chức lao động quốc tế.

I CAO: Cơ quan hàng không quốc tế.

IMO: Cơ quan hàng hải quốc tế.

c. Vai trò :

– Là tổ chức quốc tế lớn nhất giữ vai trò quan trọng  trong việc giữ gìn hòa bình, an ninh thế giới, thúc đẩy giải quyết các mâu thuẫn , tranh chấp xung đột, phát triển các mối quan hệ giao lưu hợp tác.

– Hạn chế: Thiếu công bằng, dân chủ, một số nước vi phạm trắng trợn Hiến chương LHQ.