Quan hệ hợp tác giữa các nước XHCN

VII. QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA CÁC NƯỚC XHCN.

 (tiếp theo) Chuyên đề 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU

* Cơ sở hình thành hệ thống XHCN.

Đến năm 1949, khi các nước dân chủ nhân dân Đông Âu thành lập chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống thế giới. Trong quá trình xây dựng đất nước ,chống lại âm mưu của chủ nghĩa đế quốc và để giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế văn hoá các nước XHCN cần hợp tác với nhau. Giữa các nước này đều có những điểm chung, đó chính là cơ sở để hình thành nên hệ thống XHCN.

– Đều có ĐCS lãnh đạo , đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nền tảng tư tưởng.

– Có cùng mục tiêu XDCNXH .

– Đều bị các nước đế quốc có âm mưu chống phá.

* Quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các nước XHCN thông qua các mặt:

+ Về kinh tế – văn hoá – xã hội.

– Ngày 8/1/1949 : LX, An- ba- ni ,Ba lan, Bun –ga- ri, Hung- ga-ri, Ru-ma-ni, Tiệp khắc đã lập tổ chức kinh tế của các nước XHCN mang tên Hội đồng tương trợ kinh tế( SEV), sau đó cộng hoà dân chủ Đức( 1950), Mông Cổ( 1962), Cu Ba( 1972), VN(1978)( lấy số liệu về thành tựu hợp tác giữa các nước).

+ Về chính trị, quân sự:

 Tháng 5 /1955, LX và các nước Đông Âu đã thành lập ra tổ chức Hiệp ước Vác- sa- Va nhằm giữ gìn hoà bình , an ninh của các thành viên , bảo vệ hoà bình Châu Âu, củng cố hơn nữa tình hữu nghị , hợp tác giữa các nước thành viên . Sự ra đời của hội đồng tương trợ kinh tế và tổ chức hiệp ước Vác – sa – va. đã đánh dấu sự hình thành hệ thống XHCN.

Ý kiến của bạn: