Bài 1 (tiết 2 ): Các nước Đông Âu

1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

– Nhân dân các nước Đông Âu đấu tranh chống phát xít giành thắng lợi => Thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân: Ba Lan -7/1944), Ru-ma-ni -8/1944).

-Riêng Đức bị chia cắt: Cộng hoà Liên bang Đức -9/1949)ở phía Tây và Cộng hoà dân chủ Đức-10/1949) ở phía Đông.

– Từ năm 1945 đến năm 1949 hoàn thành nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ.

+ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân.

+ Tiến hành cải cách ruộng đất.

+ Thực hiện các quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân…

 2) Sự hình thành hệ thống XHCN

– Sau CTTG II hệ thống XHCN ra đời . Đảng cộng sản và giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng.

– Ngày 8/1/1949 hội đồng tương trợ kinh tế  gọi tắt là SEV ra đời.

  • Thành tựu : tốc độ tăng trưởng CN bình quân 10%/năm.
  • Thu nhập quốc dân năm 1973 tăng 5,7 lần so với 1950
  • Liên Xô cho các nước vay 13 tỉ rúp, viện trợ không hoàn lại 20 tỉ rúp.

– Mục đích? đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN.

– Thành tựu?

* 5/ 1955:Tổ chức hiệp ước Vacsava.

– Mục đích?

Với sự ra đời của hai tổ chức SEV và Vacsava CNXH đã thành hệ thống trên thế giới. Hiệp ước Vacsava đã tan rã cùng với sự khủng hoảng và tan rã của các nước XHCN, hiện nay họ đang tìm cách khắc phục và đi lên.