Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ĐẾN NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX

I. Liên Xô

1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh-1945-1950).

a. Những thiệt hại của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai.

+Hơn 27 triệu người chết

+1710 thành phố bị phá huỷ

+ Hơn 70000 làng mạc bị phá hủy.

b. Thành tựu trong khôi phục kinh tế:

– Kinh tế:

+ Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm -1946-1950) hoàn thành trước 9 tháng.

+Năm 1950 công nghiệp tăng 73%.

+ Sx nông nghiệp vượt trước chiến tranh.

+ Năm 1949 Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất-kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội -từ năm 1950….TK XX ).

a. Kinh tế:

-Thực hiện thành công các kế hoạch dài hạn với phương hướng chính của kế hoạch là:

+Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

+Thâm canh trong  nông nghiệp.

+Đẩy mạnh tiến bộ KHKT

+Tăng cường sức mạnh quốc phòng.

-Kết quả: CN tăng bình quân hằng năm 9,6%. là cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới sau Mĩ,

b.KHKT:

-Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

-Năm 1961 phóng tàu “Phương Đông” đưa con người bay vòng quanh Trái Đất.

c. Đối ngoại:

LX chủ chương duy trì hoà bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các nước với tất cả các nước và ủng hộ phong trào đấu tranh của các dân tộc.

 Phần trắc nghiệm khách quan

Câu 1.Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới hai chú trọng vào (B)

A. công nghiệp nhẹ.                                             B. công nghiệp truyền thống.

C. công – nông – thương nghiệp.                         D. công nghiệp nặng.

Câu 2. Nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin là ai? (B)

A. Người đầu tiên bay lên Sao Hỏa.  B. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo.

C. Người đầu tiên bay vào vũ trụ.  D. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

Câu 3. Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 thế kỉ XX là gì? (B)

A. Muốn làm bạn với tất cả các nước.

B. Chỉ quan hệ với các nước lớn.

C. Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.

D. Chỉ làm bạn với các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 4.Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh? (VD)

A. Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Năm 1957, là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.

C. Năm 1961, là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.

D. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trênthế giới (sau Mĩ).

Câu 5.Liên Xô quyết định sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích gì? (H)

A. Mở rộng lãnh thổ.                                           B. Duy trì nền hòa bình thế giới.

C. ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.            D. Khống chế các nước khác.

Câu 6.Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đạt được thành tựu cơ bản gì? (VDC)

A. Tạo thế cân bằng về sức mạnh kinh tế và quân sự.

B. Tạo thế cân bằng về sức mạnh quân sự và hạt nhân.

C. Thế cân bằng về sức mạnh quốc phòng và kinh tế.

D. Thế cân bằng về sức mạnh hạt nhân và kinh tế.

Câu 7.Sắp xếp các sự kiện ở cột B cho phù hợp với cột A theo yêu cầu sau đây: (VD)

AB
1. Liên Xô bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai.

2. Thành tựu Liên Xô đạt được trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật.
 

 a. Hơn 27 triệu người chết
 b. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.
 c. Đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp.
 d. Bị các nước đe quốc yêu cầu chia lại lãnh thổ.
 e. Đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái đất.
 g. Giàu có nhờ thu lợi nhuận sau chiến tranh.

A. 1a; 2b, e.                                                         B. 1g; 2c,d.

C. 1c; 2c,e.                                                  D. 1a; 2b,c.

Câu 8.Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì trong việc thực hiện chinh phục vũ trụ?

A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên khoảng không vũ trụ.

B. Phóng thành công con tàu “Phương Đông” bay vòng quanh Trái Đất.

C. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

D. Chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền hạt nhân của Mĩ..

Câu 9. Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa như thế nào?

A. Liên Xô trở thành nước duy nhất trên thế giới có vũ khí nguyên tử.

B. Phá thế độc quyền của Mĩ về vũ khí nguyên tử.

C. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc quân sự duy nhất trên thế giới

D. Liên Xô sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân quy mô lớn trên toàn thế giới.

          + Phần tự luận

Câu 1: Công cuộc khôi phục nền kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở LX đã diễn ra và đạt được kết quả như thế nào?

          – Dự kiến sản phẩm:

          + Phần trắc nghiệm

Câu123456789
ĐADCCDBBABB