Nêu nội dung cơ bản của lích sử thế giới hiện đại 1945-2000

Nêu nội dung cơ bản của lích sử thế giới hiện đại 1945-2000 ?

Các bạn cần nắm được những kiến thức cơ bản sau đây:

1. Trật tự hai cực Ianta hình thành do Mĩ, Liên Xô đứng đầu mỗi cực, chi phối quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến năm 1991.

2. CNXH vượt ra khỏi phạm vi một nước, trở thành một hệ thống thế giới kéo dài từ châu Âu sang châu Á và khu vực Mĩ Latinh.

3. Cao trào giải phóng dân tộc dấy lên mạnh mẽ ở châu Á, châu Phi và khu vực Mi Latinh, đưa tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi.

4. Hệ thống chủ nghĩa đế quốc có nhiều biến chuyển: Mĩ trở thành cường quốc kinh tế số 1, Tây Âu và Nhật Bản là một trong 3 trung tâm kinh tế lớn của thế giới,…

5. Quan hệ quốc tế được mở rộng và đa dạng hơn trước.

6. Cách mạng khoa học – kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX đạt được nhiều thành tựu.