Thùng nào đầy nước đầu tiên ?

Theo bạn thùng nào đầy nước đầu tiên ? 90% trả lời sai

Hãy comment ý kiến của bạn nào !