Câu 35: So sánh quá trình phát triển của Cách mạng Đông Dương

Soạn bài online – Ôn thi lịch sử thế giới 
Câu 35. Lập bảng so sánh quá trình phát triển của cách mạng Đông Dương từ năm 1945 đến 1991.

 
Hướng dẫn làm bài.
 
 
Lào
Campuchia
Việt Nam
Giai đoạn
1945 – 1954
– Ngày 12 – 10 –
1945 : Tuyên bố độc
lập
– Tháng 3 – 1946:
Pháp quay trở lại
xâm lược.
– Tháng 10 – 1945: Pháp
quay lại xâm lược.
– Ngày 2 – 9 – 1945,
Tuyên bố độc lập.
– Ngày 19 – 12 – 1946:
Toàn quốc kháng chiến
chống thực dân Pháp.
Giai đoạn
1954 – 1975
– Tháng 7 – 1954:
Mỹ can thiệp.
– Ngày 22 – 12 –
1975: Nước Cộng
hoà dân chủ nhân
dân Lào ra đời
– Từ năm 1954: Thi hành
đường lối hòa bình trung
lập.
– Tháng 3 – 1970: Mĩ giật
dây lật đổ Xihanúc.
– Ngày 17 – 4 – 1975: Giải
phóng Phnômpênh.
– Ngày 20 – 7 – 1954:
Hiệp định Giơnevơ
được kí kết.
– Ngày 30 – 4 – 1975:
Giải phóng Sài Gòn,
thống nhất đất nước.
Giai đoạn
1975 – 1991
Từ sau năm 1975:
xây dựng đất nước
– Ngày 7 – 1 – 1979: Chế
độ Pôn Pốt bị lật đổ.
– Ngày 23 – 10 – 1991: Kí
kết Hiệp định hoà bình
Campuchia.
– Tháng 12 – 1986: Đại
hội Đảng Cộng sản lần
VI, mốc đánh dấu thời
kì đổi mới đất nước.