Câu 24: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ 1949 – 2000

Soạn bài online – Ôn thi lịch sử thế giới 
Câu 24. Trình bày tóm lược chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong các thời kỳ 1949 – 1959, 1959 – 1978, 1978 – 2000. Từ đó, rút ra nhận xét chung về chính sách đối ngoại của Trung Quốc ?
 

Hướng dẫn làm bài.
 
1949 – 1959
1959 – 1978
1978 – 2000
– Trung Quốc thi hành chính sách
ngoại giao tích cực nhằm củng cố
hoà bình và thúc đẩy sự phát triển
của phong trào cách mạng thế
giới.
 
– Ngày 14 – 2 – 1950, Trung Quốc
kí với Liên Xô “Hiệp ước hữu
nghị, đồng minh và tương trợ
Trung – Xô” và nhiều hiệp ước
kinh tế, tài chính khác; phái quân
chí nguyện sang giúp nhân dân
Triều Tiên (1950 – 1953); tham
gia Hội nghị các nước Á, Phi và
Mĩ Latinh trOng cuộc đấu tranh
giải phóng dân tộc.
 
– Ngày 18 – 1 – 1950, Trung Quốc
thiết lập quan hệ ngoại giao với
Việt Nam
– Từ năm 1959 trở đi thi
hành đưòng lối ngOại
giao bất lợi cho Cách
mạng Trung Quốc và
Cách mạng thế giới
chống Liên Xô tranh
chấp biên giới với Liên
Xô và Ấn Độ.
 
– Việc Trung Quốc kí
với Mĩ “Thông cáo
chung Thượng Hải”
(1972) đã gây nên những
tổn thất nghiêm trọng
cho sự nghiệp Cách
mạng cuả Trung Quốc 3
nước Đông Dương.
– Từ những năm 80 của
thế kỉ XX, Trung Quốc
đã bình thường hoá quan
hệ với Liên Xô, Mông
Cổ, Lào, Việt Nam. Mở
rộng quan hệ hữu nghị
hợp tác với các nước
trên thế giới. Góp sức
vàO việc giải quyết các
vụ tranh chấp quốc tế.
– Tháng 7 – 1997, thu
hồi
Hồng Công. Tháng 12 –
1999, thu hồi Ma Cao.
Những vùng đất này trở
thành khu hành chính
đặc biệt của Trung
Quốc, góp phần thúc đẩy
nền kinh tế phát triển.