Câu 23: Đường lối xây dựng CNXH của TQ từ 1959 đến nay

Soạn bài online – Ôn thi lịch sử thế giới 
Câu 23. Hoàn thiện bảng sau về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước Trung Quốc:
 

Hướng dẫn làm bài.
 
 
1959 – 1978
1978 đến nay
Nội dung
Ba ngọn cờ hồng:
– Đường lối chung
– Đại nhảy vọt
– Công xã nhân dân
– Xây dựng kinh tế là trung tâm
– Bốn nguyên tắc: Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa; chuyên chính dân chủ nhân dân; Đảng Cộng sản lãnh đạo; chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông
– Cải cách, mở cửa
– Hiện đại hóa
Nhận xét
Sai lầm duy ý chí
– Tôn trọng quy luật khách quan,
– Phát huy sức mạnh trong và ngoài nước
Kết quả
– Kinh tế hỗn loạn, sản xuất giảm sút nghiêm trọng
– Đời sống nhân dân
khó khăn
– Kinh tế: Đạt nhiều thành tựu mới.
– Chính trị xã hội: Ổn định
– Địa vị Trung Quốc được nâng cao trên
trường quốc tế.