Đề cương ôn tập học kì 1 ( Địa lí 12 )

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ

Câu 1:  Bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỷ XX có ảnh hưởng như thế nào đến công cuộc đổi mới ở nước ta?  Tại sao nước ta đặt ra vấn đề đổi mới KT-XH?  Công cuộc Đổi mới đó đạt được những thành tựu to lớn nào?

Câu 2: Vị trí địa lý nước ta mang đến những thuận lợi và khó khăn gì cho quá trình phát triển KT-XH?  Nêu ý nghĩa của vị trí địa lý nước ta.

Câu 3: Địa hình nước ta có những đặc điểm cơ bản nào?  Với địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ, nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì ?

Câu 4: Biển Đông có những đặc điểm gì ? Biển Đông có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu nước ta? Hãy trình bày các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Biển Đông.

Câu 5: Tính chất nhiệt đới, ẩm của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào ? Giải thích nguyên nhân chính tạo nên tính chất nhiệt đới:

Câu 6: Hãy trình bày hoạt động của gió mùa ở nước ta và hệ quả của nó đối với sự phân chia mùa khác nhau giữa các khu vực. Vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ?

Câu 7: Hãy nêu biểu hiện của nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình, sông ngòi ở nước ta?  Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa thể hiện ở thành phần đất, sinh vật và cảnh quan như thế nào ?

Câu 8: Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống.

Câu 9: Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta. Trình bày đặc điểm tự nhiên cơ bản của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. Những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên trong việc phát triển kinh tế của  miền.

Câu 10: Nêu tình trạng suy giảm tài nguyên rừng và hiện trạng rừng nước ta. Ý nghĩa và các biện pháp bảo vệ tài nguên rừng ?

Câu 11: Trình bày hiện trạng sử dụng tài nguyên đất và tình trạng suy thoái tài nguyên đất ở nước ta. Các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi và vùng đồng bằng.

Câu 12: Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta là gì ? Vì sao?  Hãy nêu thời gian hoạt động và hậu quả của bão ở Việt Nam và các biện pháp phòng chống bão.  Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường.