Đáp án bài tập Tiếng Anh 10 – Unit 1

 OBJECTIVE PRACTICE TEST OF UNIT 1

1.A
11.B
21. C
31.C
41.C
2.C
12.C
22.A
32.C
42.A
3.A
13.D
23.A
33.A
43.A
4.C
14.A
24.B
34.B
44.D
5.B
15.D
25.C
35.B
45.A
6.B
16.A
26.C
36.C
46.B
7.A
17.B
27.C
37.D
47.D
8.D
18.B
28.C
38.A
48.A
9.C
19.D
29.A
39.B
49.C
10.C
20.C
30.A
40.C
50.B