Đàm thoại về Nơi chốn, địa điểm

I live in the city, outside of the city
Tôi sống trong thành phố ở ngoại ô
 
I live in the country side,.. in the farm 
Tôi sống ở thôn quê,… nông trại
 
I stay at the hotel
Tôi ở tại khách sạn
 
I work at the restaurant 
Tôi làm việc tại nhà hàng
 
I am standing right at the corner 
Tôi đang đứng ngay tại góc đường
 
I live near Ben Thanh market
Tôi sống ở gần chợ Bến Thành
 
My address is the address number is:123 over 10…
Địa chỉ của tôi là số nhà là 123/10…
 
The street name is … Tên đường là…
 
Is it near by?..is it far from here? Nó thì ở gần đây?..nó thì ở xa?
 
It is here!… here it is….! Nó (thì) ở đây rồi…! nó thì đây rồi…!

Ý kiến của bạn: