Đàm thoại về Công việc, học hành

What work do you do? bạn làm việc gì?
What is your job? việc giao thác cho bạn là phải làm gì?

 
What is your position? bạn làm chức vụ gì? điạ vị gì?
What is your responsibility? trách nhiệm của bạn là gì?
I am an employee. Tôi là nhân viên trong công ty
I am a technician. Tôi là chuyên viên kỹ thuật
I am a manager, a supervisor. Tôi là quản lý điều hành
I am a secretary, an assistant. Tôi là thư ký, người phụ tá.
I am a businessman/ businesswoman.
Tôi là người buôn bán, kinh doanh, thương mại
Do you like your study? Your school? 
Bạn có thích việc học không? trường học?
Do you like your work? bạn thích việc làm của bạn không?
Yes, I like my study. vâng, tôi thích ngành học của tôi
I also like my school and my company
Tôi cũng thích trường của tôi và công ty của tôi
Who is your teacher? Ai là thầy của bạn?
Who is your employer ? Cơ quan chủ nhân của bạn là gì? Là ai?
Who is your manager? Ai là người sếp của bạn?
My teacher is …. Thầy tôi là …

Ý kiến của bạn: