Ngữ Pháp Tiếng Anh 9 – Từ nối Connectives

CONNECTIVES: Từ nối 1/-Từ nối “AND” được dùng để nối hai thành phần cùng loại của câu. (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ..)             Ex:      He has a house and a dog.                         She sang and danced happily.                         They are pretty and intelligent.