Ngữ Pháp Tiếng Anh 9 – Từ nối Connectives

CONNECTIVES: Từ nối

1/-Từ nối “AND” được dùng để nối hai thành phần cùng loại của câu. (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ..)
            Ex:      He has a house and a dog.
                        She sang and danced happily.
                        They are pretty and intelligent.

2/-Từ nối “BUT” dùng để giới thiệu một từ, một cụm từ hay một mệnh đề tương phản lại từ, cụm từ hay mệnh đề đã được nói trước trong câu.
            Ex:      By the end of the day he was tired but happy.
                        She was poor but she was honest.
3/-Từ nối “HOWEVER” dùng để giới thiệu một câu tương phản với những gì đã nói trước đó, “however” có thể đứng đầu câu
hoặc tách ra giữa hai câu bằng hai dấu chấm phẩy.
            Ex:      Na is very tired. However, she has to finish her homework before she goes to bed.
4/-Từ nối “OR
+Dùng để nêu lên một khả năng khác của các thành phần cùng loại trong câu.
            Ex:      Is it a boy or a girl?
                        Do you go to school in the morning or afternoon.
+Dùng trong câu phủ định khi đề cập đến hai hay nhiều thứ khác nhau.
            Ex:      He can’t read or write.
                        There are people without homes, jobs or family.
5/- Từ nối “SO
+Dùng để chỉ lí do
            Ex:      I felt sleepy so I went to bed.
+ Dùng để chỉ kết quả
            Ex:      It’s raining, so I can’t go to the beach.
+ Dùng để chỉ mục đích.
            Ex:      I will give you a map so you won’t get lost.
6/- Từ nối “THEREFORE” dùng để giới thiệu kết quả hợp logic của một cái gì đó đã được đề cập đến trước đó.
            Ex:      Hoa failed her math test. Therefore, she has to do the test again.