Ngữ pháp Tiếng Anh 9 – Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

ADVERB CLAUSES (2): REASON – Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

Mệnh đề phụ trạng ngữ chỉ nguyên nhân dùng để trả lời câu hỏi “Why”, và thường được giới thiệu bởi “because, as, since, now that, seeing that, for”

 
1/- As, seeing that, since: thường nằm ở đầu câu
            Ex:      As he was such a fool I refused to listen to him
                        Seeing that we are all here we might as well begin.
2/- Nếu nguyên do là một ý rất quan trọng, ta đặt “because” ở giữa câu.
            Ex:      I went there because I was told
3/- “For” không được đặt ở đầu câu.
            Ex:      We listened eagerly, for he brought news of our families.
4/- Khi nguyên do là một điều hiển nhiên hoặc đã biết rồi, ta thường dùng “As”
            Ex:      As you are here you can give me some help.
5/- Khi trả lời câu hỏi, ta dùng “Because”, không dùng “As”
            Ex:      Why did you go?      – I went because Tom told me to go.