Ôn thi TN: Nội dung cơ bản của tác phẩm “Đường Kách mệnh”.

Nội dung cơ bản của tác phẩm “Đường Kách mệnh”

– Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã về tới Quảng Châu (Trung Quốc). Người liên lạc với các nhà cách mạng Việt Nam đang hoạt động ở đây và tích cực vận động tổ chức, huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng. Phần lớn học viên là những thanh niên, học sinh, trí thức Việt Nam yêu nước. Từ 1924 đến 1927, Nguyễn Ái Quốc đã đưa khoảng 75 thanh niên yêu nước vào các lớp học ở Quảng Châu.

– 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu được xuất bản thành sách “Đường Kách mệnh”.

“Đường Kách mệnh” đã phác họa và chỉ ra phương hướng đấu tranh để giải phóng dân tộc và nhân dân thoát khỏi ách nô lệ.

– Những điểm chính của tác phẩm đã trả lời các vấn đề then chốt như: “Cách mệnh là gì?”, “Có mấy thứ cách mệnh?”, “Cách mệnh Việt Nam phải đi theo con đường nào?”, “Ai làm cách mệnh?”, “Lực lượng, động lực, chủ nghĩa lãnh đạo cách mệnh”, “Quan hệ giữa cách mệnh Việt Nam và cách mệnh thế giới”…

– Nội dung sách xác định tính chất, nhiệm vụ, lực lượng của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng marxits, về mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng vô sản thế giới.

– Sách đã giải thích những vấn đề cơ bản nhất của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

– Sách nêu rõ 3 loại hình cách mạng: cách mạng tư sản, cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sản. Cách mạng của nhân dân các nước thuộc địa chống lại các nước đế quốc là cách mạng giải phóng dân tộc.

– Lực lượng cách mạng: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng: sĩ –nông – công – thương – binh…, trong đó công – nông là gốc cách mạng, còn học trò, nhà buôn, điền chủ nhỏ là bầu bạn của công – nông.

– Lãnh đạo cách mạng: Cách mạng phải có đảng theo chủ nghĩa Marx Lenin lãnh đạo mới thành công.

– Quan hệ quốc tế: Cách mạng của mỗi nước là một bộ phận của cách mạng quốc tế. Cần phải đoàn kết và tranh thủ sự giúp đỡ của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới, song trước hết phải dựa vào sức mình là chính.

– Cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận của cách mạng vô sản. Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng nhân dân lao động, giải phóng giai cấp công nhân, đó là sự nghiệp to lớn, lâu dài.

– Biện pháp cách mạng: sách nêu rõ mọi người phải đồng tâm hiệp lực, phải có tổ chức và phương pháp đấu tranh đúng đắn để đánh đổ giai cấp thống trị chứ không thể là ám sát cá nhân.

– Tác phẩm cũng hết sức nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề tư cách đạo đức của người cách mạng, coi đó cũng là một điều kiện cơ bản đảm cho sự thắng lợi của cách mạng.

– Tác phẩm “Đường Kách mệnh” đã trang bị lý luận cách mạng cho cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tuyên truyền vào giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân Việt Nam, chuẩn bị kĩ về tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản sau này.