Bài 4: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Bài 4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU

MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

– Giải thích được trình trạng bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển và già hoá dân số ở các nước phát triển.

– Biết và giải thích được đặc điểm dân số của thế giới, của nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và hệ quả của nó.

– Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân ô nhiễm môi trường; phân tích được hậu quả của ô nhiễm môi trường; nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường.

2. Kĩ năng:

– Phân tích bảng 4, rút ra nhận xét về đặc điểm dân số thế giới.

– Phân tích hình 4 để biết được một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm biển và hậu quả của nó.

3. Thái độ:

   Nhận thức được để giải quyết các vấn đề toàn cầu cần phải có sự hợp tác và đoàn kết của toàn nhân loại.


NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Dân số

1. Bùng nổ dân số:

– Dân số thế giới tăng nhanh dẫn tưói bùng nổ dân số. Năm 2005: 6477 triệu người.

– Bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở các nước đang phát triển.

– Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên qua các thời kì giảm nhanh ở nhóm nước phát triển và giảm chậm ở nhóm nước đang phát triển.

– Chênh lệch về tỉ lệ gia tăng tự nhiên giữa 2 nhóm nước ngày càng lớn.

– Dân số nhóm nước đang phát triển vẫn tiếp tục tăng nhanh, nhóm nước phát triển có xu hướng chựng lại.

– Hậu quả: Dân số tăng nhanh gây sức ép nặng nề đối với phát triển kinh tế, tài nguyên, môi trường, và chất lượng cộc sống.

2. Già hoá dân số:

– Dân số thế giới ngày càng già đi:

+ Tuổi thọ trung bình ngày càng tăng.

+ Tỉ lệ nhóm tuổi dưới 15 tuổi ngáy càng giảm, tỉ lệ nhóm trên 65 tuổi ngày càng tăng.

– Sự già hoá dân số chủ yếu ở nhóm nước phát triển:

+ Tỉ suất gia tăng tự nhiên thấp, giảm nhanh.

+ Cơ cấu dân số già.

– Hậu quả:

+ Thiếu lao động bổ sung

+ Chi phí phúc lợi xã hội cho người già lớn.

II. Môi trường:

1. Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôdôn

2. Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương

3. Suy giảm đa dạng sinh học

Tham khảo bảng phụ lục sau:

van-de-mang-tinh-toan-cau

III. Một số vấn đề khác:

– Xung đột tôn giáo, sắc tộc

– Xuất hiện nạn khủng bố, bạo lực, chiến tranh biên giới

– Các bệnh dịch hiểm nghèo.