Phân phối chương trình Địa Lí 12

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN: ĐỊA LÍ 12 ( THAM KHẢO )

Cả năm: 37 tuần, 52 tiết

Học kì I: 19 tuần, 18 tiết (1 tiết/ tuần)

Học kì II: 18 tuần, 34 tiết (16T x 2 tiết; 2T x 1 Tiết)

địa lý hki

Tiếp theo là chương trình HK II nhé

địa lý hk 2

tiếp theo

dia li hk22