Ngữ Pháp Tiếng Anh 8 – Động từ khiếm khuyết: May, Can và Could

MODALS: MAY, CAN, COULD

Động từ khiếm khuyết: May, Can và Could
 
I/- May (có thể) được dùng để nói về một sự việc hoặc tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hay tương lai.

Ex:      “There’s someone at the door”. “It may be Sarah”. (perhaps it is Sarah)
# Dạng phủ định của “May” là “May not”
Ex:      Simon may not be in the living-room.
(Perhaps he is not in the living room)
# “May” được dùng để chỉ sự đề nghị, xin phép làm một việc gì.
Ex:      May I make a suggestion?
                        May I help you?
# Đáp lại lời đề nghị
            Yes/No, thanks/thank you
            Yes. That’s very kind of you.
            No, thanks/thank you. I’m fine
 
2/- Can (có thể) dùng để diễn tả một khả năng
Ex:      He can play the guitar.
                        I can use computer.
# Chúng ta có thể dùng “be able to” thay cho “can”
Ex:      Are you able to swim? = Can you swim?
# Can được dùng để diễn tả sự xin phép hoặc cho phép làm một việc gì.
Ex:      Can I borrow your dictionary?
                        Can I use your pen for a moment?
# Dạng phủ định của “can” là “cannot/can’t”
3/- Could (có thể) là hình thức quá khứ của “Can”
Ex:      I could swim when I was 4 years old.
                        My sister could talk when she was 15 months old.
# Chúng ta có thể dùng “was/were able to” để thay thế cho “Could”
Ex:      I was able to swim when I was 4 years old.
# “Could” còn được dùng để diễn tả một sự việc hoặc một tình huống có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Ex:      “Where’s Simon?”.  “He could be in the living-room”
# “Could” có thể được dùng để diễn tả các lời yêu cầu.
Ex:      Could I have the bill, please?
                        Could you pass me the newspaper, please?
                        Could you give me some advice?
4/- May, Can, Could còn được dùng để hỏi xin sự giúp đỡ (Asking for favours)
Ex:      Can/Could you help me, please?
                        Could you do me a favor?
# Đáp lại:
                        Certainly/of course/Sure (tất nhiên)                     How can I help you?
                        No problem                                                        I’m sorry. I’m really busy
                        What can I do for you?