Ngữ Pháp Tiếng Anh 8 – Câu yêu cầu với Would/Do you mind…?”

WOULD/ DO YOU MIND…?
Câu yêu cầu với “Would/Do you mind…?”
 
1/- Would/ Do you mind + V_ing…? (Bạn làm ơn (làm) giúp tôi (điều gì) được không?)
Cấu trúc này được dùng để đề nghị ai làm điều gì một cách lịch sự.

            Ex:      Would/ Do you mind opening the door,please?
                        Would/Do you mind turning on the radio?
2/- Would you mind if I + V(simple past)…? ; Do you mind if I + V(simple present)…?
Cấu trúc này được dùng để xin phép khi chúng ta muốn làm một việc gì một cách lịch sự.
            Ex:      Would you mind if I closed the windows?
                        Would you mind if I used your phone?
                        Do you mind if I use your motorbike?
 
3/- Trả lời câu yêu cầu với “Would/Do you mind…?
a/- Nếu không thấy phiền ta có thể nói
–      Please do. (bạn cứ làm đi)
–      No. Not at all. (không sao cả)
–      Never mind/ you’re welcome. (không sao)
–      No. Of course not. (ồ dĩ nhiên là không phiền gì cả)
–      No. That would be fine. (Ồ không bạn cứ làm đi)
–      No. I’d be happy to do. (không. Tôi rất vui khi được làm được điều đó)
–      No. I’d be glad to. (không. Tôi rất vui khi được làm được điều đó)
 
b/- Nếu cảm thấy phiền, ta có thể nói

–      I’d rather/ prefer you didn’t. (bạn không làm thì tốt hơn)