Ngữ pháp Tiếng Anh 8 – Tính từ được theo sau bởi một động từ nguyên thể

THE ADJECTIVE FOLLOWED BY AN INFINITIVE AND A NOUN CLAUSE
Tính từ theo sau bởi một động từ nguyên thể và một mệnh đề danh từ
I/- The adjective followed by an infinitive (Tính từ được theo sau bởi một động từ nguyên thể)
Đa số tính từ được động từ nguyên mẫ theo sau. Sự kết hợp giữa tính từ và động từ nguyên mẫu làm cho ý nghĩa của câu được sinh động hơn.

S + linking verb/be + adj + to inf
Note: linking verb là đông từ chỉ tình thái, cảm giác như: feel, taste, look…
            Ex:      It’s difficult to follow your directions. (Thật khó theo chỉ dẫn của bạn)
                        He is difficult to understand. (Anh thật khó hiểu)
                        Some words are impossible to translate. (Một vài từ khó có thể dịch)
 
II/- The adjective followed by a noun clause. (Tính từ được theo sau bởi mệnh đề danh từ)
Chúng ta dùng mệnh đề phụ danh từ (that clause) đứng sau một số tính từ. Trong văn thân mật, “that” có thể được bỏ đi.
S + be + adj + (that) + clause
Những tính từ thường gặp là:
Afraid (sợ), happy, essential (cần thiết), worried (lo lắng),determined (quyết định), certain (chắc chắn), convinced (tin chắc), annoyed(hơi giận), conscious (tỉnh, có ý thức, biết được), horrified (kinh ngạc, ngạc nhiên), eager (háo hức), glad (vui), proud (tự hào), aware (thấy rằng, nhận ra), amused (vui thích), delighted (vui thích), sorry (tiếc), impatient (thiếu kiên nhẫn, nôn nóng), pleased (hài lòng), willing (sẵn lòng), confident (tự tin, tin chắc), anxious (lo lắng, không thoải mái, khao khát), sure (chắc chắn), surprised (ngạc nhiên)…
 
            Ex:      We were surprised (that) she came.
                        It is essential (that) they should be told at once.