Ngữ pháp Tiếng Anh 8 – Lời nói gián tiếp với câu hỏi Yes/No

Loading...

REPORTED SPEECH (3): Yes/No questions

Lời nói gián tiếpvới câu hỏi Yes/No

Cách chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp đối với câu hỏi Yes/No tương tự như đối với câu kể, nhưng thêm các điều kiện sau:

Loading...
–   – Thêm If hoặc Whether ngay sau mệnh đề chính.
–   –   Bỏ dấu hỏi ở mệnh đề phụ và đổi trật tự từ của câu hỏi sang trật tự từ của câu kể
Ex:            – “Have you bought your ticket, Tom?” Bill asked.
                  Bill asked if/whether Tom had bought his ticket.
– “Do you want to buy this book? he asked me.
      He asked me if/whether I wanted to buy that book.
 
Xem lại: REPORTED SPEECH (1)
                REPORTED SPEECH (2)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *