Ngữ pháp Tiếng Anh 9 – Câu ước ( Wish)

WISH – Câu ước

Động từ “wish” được dùng để diễn tả một điều ước, một mong ước trái với thực tế.

1/- Câu ước ở hiện tại (Present wish)
S + wish + (that) + S + V (simple past)

Note: động từ tobe chúng ta dùng “were” cho tất cả các ngôi
Ex:      I wish I knew how to fly an airplane.
                  I wish I had a lot of friends at school.
                  He wish he were a pilot.
2/- Câu ước ở quá khứ (Past wish)
S + wish + (that) +S +  past perfect + PP
                                      could have + PP
            Ex:      I wish I had gone to the theater with you last night.
                        I wish that we could have been at your house last night.
3/- Câu ước ở tương lai (future wish)
S + wish + (that) + S +  could/would + V
                                       Were + V_ing
            Ex:      We wish that you could come to the party tonight
                        I wish you would stop saying that.
                        She wishes that she were coming with us.

Ý kiến của bạn: