Ngữ Pháp Tiếng Anh 8 – Like, Same as, Different from

COMPARISON WITH “LIKE, THE SAME AS, DIFFERENT FROM
So sánh với “like”, “the same as” và “different from”

 
1/- Like (prep) + n/pron: giống như
Ex:      You should have done it like this.
 
2/- As (conj) + a clause: giống như
Ex:      You should have done it as I showed you.
 
3/- As (prep) + n: khi “as” là giới từ thì sau nó cũng là một danh từ. Trong trường hợp này nó dùng để diễn tả ý nghĩa có thật trong khi “like” diễn tả ý nghĩa không thật.
            Ex:      During the war this hotel was used as a hospital.
                        Everyone is ill at home. Our house is like a hospital.
 
4/- S + V + (not) the same + (n) + as + n/pron: (không) giống như
            Ex:      My house is not the same as your house/yours
                        Your pen is the same as mine.
5/- Different from: khác với
 
S + be + different from
Poss adj + n
Noun
phrase
Poss pron
Clause
Notes:
–         Poss adj: tính từ sở hữu
–         Noun phrase: cụm danh từ
–         Poss pron: đại từ sở hữu
–         Clause: mệnh đề
Ex: Your house is different from my house/mine