Quốc Hiệu Việt Nam Qua Các Thời Kỳ

Quốc Hiệu Việt Nam Qua Các Thời Kỳ

Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử đã dùng nhiều quốc hiệu khác nhau. Bên cạnh đó, cũng có những danh xưng được dùng chính thức hay không chính thức để chỉ vùng lãnh thổ thuộc quốc gia Việt Nam.

 1. XÍCH QUỶ (2879 TrCN – 2524 TrCN)
 1. VĂN LANG (2524 TrCN – 258 TrCN)
 1. ÂU LẠC (257 TrCN – 207 TrCN)
 1. NAM VIỆT (207 TrCN – 111 TrCN)
 1. GIAO CHỈ (111 TrCN – 39)
 1. LĨNH NAM (40 – 43)
 1. GIAO CHỈ (43 – 299)
 1. GIAO CHÂU (299 – 544)
 1. VẠN XUÂN (544 – 602)
 1. GIAO CHÂU (602 – 679)
 1. AN NAM (679 – 757)
 1. TRẤN NAM (757 – 766)
 1. AN NAM (766 – 866)
 1. TĨNH HẢI QUÂN (866 – 967)
 1. ĐẠI CỒ VIÊT (968 – 1054)
 1. ĐẠI VIỆT (1054 – 1400)
 1. ĐẠI NGU (1400 – 1407)
 1. GIAO CHỈ (1407 – 1427)
 1. ĐẠI VIỆT (1428 – 1804)
 1. VIỆT NAM (1804 – 1839)
 1. ĐẠI NAM (1839 – 1887)
 1. ĐÔNG DƯƠNG (1887 – 1945)
 1. VIỆT NAM (1945 – nay)