Trắc nghiệm: Lịch sử kháng chiến chống Pháp 1945- 1954 ( phần 2 )

KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 1945-1954

( PHẦN 2 )

Câu 11: Ý nghĩa cơ bản của chiến dịch Việt Bắc là gì?

A. Buộc Pháp chuyển sang đánh lâu dài với ta.

B. Pháp phải thực hiện chính sách “dùng người Việt trị người Việt”.

C. Bảo vệ cơ quan đầu não kháng chiến.

D. Đưa cuộc kháng chiến toàn quốc chuyển sang giai đoạn mới.

Câu 12: Ý nghĩa cơ bản của chiến dịch Biên giới 1950 là

A. phá vỡ thế bao vây của địch cả trong lẫn ngoài đối với căn cứ Việt Bắc.

B. chọc thủng hành lang Đông Tây của Pháp.

C. khai thông biên giới Việt – Trung.

D. quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường.

Câu 13: Đâu là chiến dịch lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta, chủ động tấn công Pháp?

A. chiến dịch Việt Bắc.

B. chiến dịch Biên giới.

C. chiến dịch Hòa Bình.

D. chiến dịch Điện Biên Phủ.

Câu 14: Đường lối kháng chiến chống Pháp mà Đảng ta đã đề ra là

A. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

B. Toàn dân, toàn diện, trường kì, cầu viện nước ngoài.

C. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

D. Toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Câu 15: Quân đội nước nào vào nước ta với tư cách là nước Đồng minh, giải giáp quân đội phát xít?

A. quân Tưởng và quân Anh.

B. quân Tưởng và quân Pháp.

C. quân Tưởng, quân Anh và quân Pháp.

D. quân Tưởng, quân Anh, quân Pháp, phát xít Nhật.

Câu 16: Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, trong số các lực lượng có mặt trên đất nước ta lực lượng nào là nguy hiểm nhất? Vì sao?

A. quân Anh, vì quân Anh tạo điều kiện cho Pháp xâm lược nước ta.

B. quân Tưởng, vì Tưởng âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng nước ta.

C. quân Pháp, vì quân Pháp quay lại với ý định xâm lược nước ta.

D. quân Nhật, vì quân Nhật chống lại lực lượng vũ trang của ta.

Câu 17: Đâu là biện pháp quan trọng để giải quyết nạn đói sau năm 1945?

A. lập hũ gạo cứu đói, không dùng gạo để nấu rượu.

B. đẩy mạnh tăng gia sản xuất.

C. tổ chức ngày đồng tâm để có thêm gạo cứu đói.

D. kêu gọi mọi người nhường cơm xẻ áo.

Câu 18: Để giải quyết khó khăn về tài chính, Đảng đã

A. kêu gọi mọi người nộp tiền cho nhà nước.

B. kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của người dân.

C. kêu gọi mọi người nộp vàng cho nhà nước.

D. vận động mọi người ủng hộ.

Câu 19: Sự kiện nào chứng tỏ Pháp mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần II?

A. đánh úp trụ sở ủy ban nhân dân Nam Bộ.

B. đánh úp nhiều cơ quan quan trọng của ta ở Nam Bộ.

C. gửi tối hậu thư cho ta yêu cầu ta nộp thành cho chúng.

D. tấn công ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn.

Câu 20: Sách lược của ta nhằm đối phó với quân Tưởng là gì?

A. nhân nhượng, hòa hoãn.

B. đầu hàng, nhường cho Tưởng 70 ghế trong quốc hội.

C. nhượng cho Tưởng quyền lợi về kinh tế, văn hóa.

D. ban hành sắc lệnh trấn áp.

Ý kiến của bạn: