Trắc nghiệm: Lịch sử Kháng chiến chống Pháp 1945-1954 ( Phần 4 )

KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 1945-1954 ( Phần 4 – Hết)

Câu 30. Chủ trương của ta trong đông – xuân 1953-1954 là?

A. mở những cuộc tấn công vào những hướng quan trọng mà địch tương đối yếu.

B. mở những cuộc tấn công vào những hướng ít quan trọng, địch tương đối yếu.

C. buộc địch phải tập trung lực lượng để đối phó với ta.

D. tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.

Câu 31. Cuộc tiến công chiến lược của ta trong đông – xuân 1953-1954 đã giam chân địch ở đâu?

A. Điện Biên Phủ.

B. Tây Bắc.

C. vùng rừng núi.

D. vùng trung du.

Câu 32. Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 Pháp phải

A. bồi thường chiến phí cho nước ta.

B. rút hết quân về nước.

C. yêu cầu Mĩ rút hết quân về nước.

D. ngừng bắn trên toàn Đông Dương.

Câu 33. Phương châm của ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ là

A. thần tốc, táo bạo, bất ngờ.

B. đánh nhanh thắng nhanh.

C. đánh chắc tiến chắc.

D. chinh phục từng gói nhỏ.

Câu 34. Với kế hoạch Nava Pháp muốn điều gì?

A. trong vòng 18 tháng sẽ kết thúc chiến tranh trong danh dự.

B. xoay chuyển cục diện chiến tranh.

C. giành lại thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

D. đánh nhanh thắng nhanh, kết thúc chiến tranh trong danh dự.

Câu 35. Cuộc đàm phán chính thức giữa ta và Pháp tại Phông-ten-nơ-blo (7/1946) thất bại là do?

A. Pháp ngoan cố không chịu công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.

B. Pháp ngoan cố không chịu công nhận độc lập và chủ quyền của nước ta.

C. Pháp ngoan cố không chịu công nhận độc lập và thống nhất của nước ta.

D. Pháp tăng cường các hoạt động khiêu khích và tấn công ta.

Câu 36: Những văn kiện nào đã nêu rõ tính chất, mục đích, nội dung và phương châm của kháng chiến chống Pháp?

A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi .

B. Chỉ thị toàn dân kháng chiến, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi.

C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và chỉ thị toàn dân kháng chiến.

D. Kháng chiến nhất định thắng lợi, chỉ thị toàn dân kháng chiến.

Câu 37: Pháp có âm mưu thành lập chính phủ bù nhìn, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Âm mưu đó được thể hiện trong chiến dịch nào?

A. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.

B. Chiến dịch Việt Bắc 1947.

C. Chiến dịch Biên giới 1950.

D. Chiến cuộc đông xuân 1953-1954.

Câu 38: Kế hoạch Đờ-lát-đơ-tát-xinhi của Pháp không có nội dung nào sau đây?

A. đánh phá hậu phương của ta bằng biệt kích, thổ phỉ, gián điệp.

B. xây dựng phòng tuyến công sự, hành lang Đông – Tây.

C. tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định vùng tạm chiếm.

D. tập trung quân Âu-Phi, xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh.

Câu 39: Từ sau ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946, Đảng và chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã thực hiện sách lược gì đối với thực dân Pháp?

A. vừa kháng chiến vừa hòa hoãn.

B. kháng chiến và hòa hoãn.

C. kiên quyết kháng chiến.

D. hòa hoãn, nhân nhượng.

Câu 40: Cách mạng Việt Nam thời kì 1945-1954 thực hiện nhiệm vụ chiến lược nào?

A. Kháng chiến, kiến quốc.

B. giành và bảo vệ độc lập dân tộc.

C. độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày.

D. giải phóng và giữ nước.