Trắc nghiệm: Lịch sử kháng chiến chống pháp 1945-1954 ( phần 1 )

KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 1945-1954 ( PHẦN 1)

Câu 1: Những văn kiện nào sau đây thể hiện Đường lối kháng chiến chống Pháp?

A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi .

B. Chỉ thị toàn dân kháng chiến, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi.

C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và chỉ thị toàn dân kháng chiến.

D. Kháng chiến nhất định thắng lợi, chỉ thị toàn dân kháng chiến.

Câu 2: Âm mưu cơ bản của Pháp trong cuộc tấn công Việt Bắc năm 1947 là gì?

A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

B. Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta

C. Chuyển từ chiến lược “tằm ăn dâu” sang “đánh nhanh thắng nhanh”.

D. Muốn giải quyết mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán quân.

Câu 3: Chiến dịch nào của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Rơ ve của Pháp?

A. Chiến dịch Biên Giới 1950.

B. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

C. Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975.

D. Chiến dịch Việt Bắc 1947.

Câu 4: Nội dung nào là mục tiêu quan trọng của Đảng khi mở chiến dịch Biên giới thu đông 1950?

A. Tiêu diệt bộ phận quan trọng sinh lực địch.

B. Củng cố mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.

C. Đưa cuộc kháng chiến của nhân dân ta sang một giai đoạn mới.

D. Khai thông biên giới Việt Trung.

Câu 5: Pháp đã sử dụng kế hoạch nào khi tấn công ta ở Việt Bắc thu đông 1947?

A. đánh nhanh thắng nhanh.

B. Dùng người Việt đánh người Việt.

C. Đánh lâu dài.

D. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

Câu 6: Sự kiện nào trực tiếp đưa đến quyết định của Đảng và Chính phủ phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp?

A. Hội nghị trù bị ở Đà Lạt giữa ta và Pháp thất bại.

B. Pháp được sự hỗ trợ của Anh nổ súng đánh chiếm Nam Bộ.

C. Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Hà Nội.

D. Pháp gửi tối hậu thư cho ta đòi ta giao quyền kiểm soát thủ đô.

Câu 7: Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1951 có tên là gì?

A. Đảng cộng sản Việt Nam.

B. An Nam cộng sản Đảng.

C. Đảng Lao Động Việt Nam.

D. Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 8: Thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi là ý nghĩa của

A. Hội nghị thành lập Đảng (2/1930).

B. Đại hội lần thứ nhất của Đảng (10/1930).

C. Đại hội lần thứ II của Đảng ( 2/1950).

D. Đại hội lần thứ  III của Đảng ( 9/1960).

Câu 9: Chiến thắng nào là thắng lợi quân sự đầu tiên của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp?

A. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.

B. Chiến dịch Việt Bắc 1947.

C. Chiến dịch Biên giới 1950.

D. Chiến cuộc đông xuân 1953-1954.

Câu 10: Ý nghĩa cơ bản của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 là

A. tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.

B. đánh tan âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp.

C. tạo điều kiện cho cả nước đi vào kháng chiến lâu dài.

D. buộc địch phải đánh theo lối đánh của ta.