Trắc nghiệm: Lịch sử kháng chiến chống pháp 1945- 1954 ( Phần 3 )

KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 1945-1954

( PHẦN 3 )

Câu 21: Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946) có ý nghĩa gì?

A. có thời gian xây dựng và củng cố lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp.

B. Pháp chấm dứt các hành động khiêu khích và tấn công ta.

C. Đuổi được 20 vạn quân Tưởng về nước.

D. là cơ sở để ta đấu tranh giành độc lập hoàn toàn.

Câu 22: Tạm ước ngày 14/9/1946, ta đã nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi về

A. kinh tế, chính trị.

B. kinh tế, văn hóa.

C. kinh tế, văn hóa-xã hội.

D. chính trị, xã hội.

Câu 23: Căn cứ địa Việt Bắc đã biến thành “mồ chôn giặc Pháp” trong chiến dịch nào?

  1. chiến dịch Việt Bắc. B. chiến dịch Biên giới.
  2. chiến dịch Hòa Bình. D. chiến dịch Điện Biên Phủ.

Câu 24: Điều khoản nào của Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) trên thực tế có lợi cho ta?

A. Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

B. Việt Nam đồng ý cho 15.000 quân Pháp ra Bắc thay Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật Bản.

C. Hai bên ngừng mọi xung đột ở phía Nam.

D. hai bên sẽ tiến tới một cuộc đàm phán chính thức.

Câu 25: Điều khoản nào của Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) chứng tỏ thắng lợi bước đầu của ta?

A. Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do.

B. Việt Nam đồng ý cho 15.000 quân Pháp ra Bắc thay Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật Bản.

C. Hai bên ngừng mọi xung đột ở phía Nam.

D. hai bên sẽ tiến tới một cuộc đàm phán chính thức.

Câu 26. Với kế hoạch Nava Pháp hi vọng điều gì?

A. trong vòng 18 tháng sẽ kết thúc chiến tranh trong danh dự.

B. trong vòng 8 tháng sẽ kết thúc chiến tranh trong danh dự.

C. giành lại thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

D. đánh nhanh thắng nhanh, kết thúc chiến tranh trong danh dự.

Câu 27. Cuộc tiến công chiến lược đông xuân 1953-1954 có ý nghĩa gì?

A. buộc địch phải bị động phân tán lực lượng để đối phó với ta.

B. làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava.

C. làm phá sản bước đầu kế hoạch Nava.

D. tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.

Câu 28. Mục tiêu quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 là?

A. tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.

B. tạo điều kiện giải phóng bắc Lào.

C. kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp.

D. giải phóng Tây Bắc.

Câu 30. Chủ trương của ta trong đông – xuân 1953-1954 là?

A. mở những cuộc tấn công vào những hướng quan trọng mà địch tương đối yếu.

B. mở những cuộc tấn công vào những hướng ít quan trọng, địch tương đối yếu.

C. buộc địch phải tập trung lực lượng để đối phó với ta.

D. tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.

Ý kiến của bạn: