NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA SAU NGÀY ĐỘC LẬP ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

Chuyên đề 13:

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA SAU NGÀY ĐỘC LẬP ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

1. Những thuận lợi và khó khăn của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau ngày độc lập.

a. Khó khăn:

– Vừa  mới ra đời nước ta đứng trước muôn vàn những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, đó là:

– Giặc ngoại xâm: sau Cách mạng tháng Tám  thì quân đội các nước, quân đồng minh lần lược kéo vào nước ta với âm mưu là bao vây và can thiệp cách mạng nước ta:

    + Từ vĩ tuyến 16 trở ra 20 vạn quânTưởng kéo vào với âm mưu thủ tiêu chính quyền cách mạng.

    + Từ vĩ tuyến 16 trở vào có hơn một vạn quân Anh, chúng đã dung túng và giúp đỡ cho Pháp quay trở lại xâm lược Nam Bộ.

    + Lúc này trên nước ta còn hơn 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp trong đó có một bộ phận giúp Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng ở Nam Bộ.

    + Thực dân Pháp muốn khôi phục lại nền thống trị cũ, đã xâm lược trở lại nước ta ở Nam Bộ.

– Nội phản: các lực lượng phản cách mạng ở cả hai miền đều ngóc đầu dậy hoạt động chống phá cách mạng như cướp bóc, giết người, tuyên truyền kích động, làm tay sai cho Pháp…

– Khó khăn về kinh tế, tài chính: kinh tế nghèo nàn lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, thiên tai, lũ lụt nạn đói đang đe dọa nghiêm trọng. Ngân sách nhà nước trống rỗng, lạm phát gia tăng, giá cả đắt đỏ ….

– Khó khăn về chính trị- xã hội: chính quyền còn non trẻ , lực lượng mỏng, thiếu kinh nghiệm quản lí. Trong khi đó, hơn 90% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, nghiện hút tràn lan.

-> Những khó khăn trên làm cho cách mạng nước ta đang đứng trước những thử thách hết sức hiểm nghèo, trực tiếp đe dọa sự tồn vong của chính quyền cách mạng. vận mệnh Tổ Quốc đứng trước tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”.

b. Thuận lợi:

+ Ta đã giành được chính quyền, nhân dân tin tưởng vào Hồ Chí Minh, tích cực xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Mặt trận Việt Minh đã thực hiện khối đoàn kết toàn dân làm hậu thuẫn cho chính phủ.

+ Đảng ta đã được rèn luyện và trưởng thành, có lãnh tụ thiên tài và có uy tín trong nhân dân.

+ Trên thế giới, Liên Xô và các lực lượng dân chủ đã chiến thắng phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai, cổ vũ và ủng hộ nhân dân ta.

2. Những chủ trương và biện pháp nhằm giải quyết khó khăn, bảo vệ thành quả Cách mạng tháng Tám:

a. Xây dựng chính quyền:

– Nhiệm vụ trung tâm là phải xây dựng và củng cố chính quyền dân chủ nhân dân.

    + Ngày 6/1/1946 tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội.

    + Ngày 2/3/1946 Quốc hội họp phiên họp đầu tiên, bầu ban dự thảo Hiến pháp và bầu chính phủ chính thức do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.

    + Sau bầu cử Quốc hội là bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp để củng cố chính quyền ở địa phương.

b. Giải quyết nạn đói, nạn dốt, những khó khăn về tài chính:

    + Nạn đói: trước mắt thực hiện nhường cơm xẻ áo, thực hiện hũ gạo tiết kiệm, ngày đồng tâm. Về lâu dài thì đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Kết quả là chỉ trong thời gian ngắn nạn đói được đẩy lùi.

    + Nạn dốt: mở các lớp học bình dân, kêu gọi nhân dân tham gia xóa nạn mù chữ. thành lập cơ quan bình dân học vụ (8/9/1945)…

    + Giải quyết khó khăn về tài chính: kêu gọi tinh thần tự nguyên đóng góp của nhân dân, thông qua quỹ độc lập và tuần lễ vàng. Phát hành tiền Việt Nam(23/11/1946).

c. Chống giặc ngoai xâm ( diễn ra qua hai thời kì .Trước và sau 6/3/1946 )

    + Trước 6/3/1946: ta chủ trương hòa với quân Tưởng ở miền Bắc để tập trung lực lượng chống Pháp ở miền Nam.

    + Sau ngày 6/3/1946: ta chủ trương hòa với Pháp để đuổi nhanh quân Tưởng, tranh thủ thời gian để chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Chủ chương này của ta được thể hiện việc ta ký Hiệp định sơ bô ngày 6/3/1946 và tạm ước 14/9/1946.

Đây là những chủ trương sáng suốt và tài tính, mềm dẻo về sách lược nhưng cứng rắn về nguyên tắc, biết lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ của kẻ thù không cho chúng có điều kiện tập trung lực lượng chống phá ta….Đưa nước ta vượt qua mọi khó khăn và thoát khỏi tình thế hiểm nghèo, sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu lâu dài với pháp.