Bài toán chia xoài ( Toán lớp 5 )

Đề bài:

Chị chia xoài cho các em, nếu cho mỗi em 3 quả thì thừa 2 quả. Nếu cho mỗi em 4 quả thì thiếu 2 quả. Hỏi có bao nhiêu quả xoài và bao nhiêu em được chia xoài?

Giải:

 => 1 số hình thức trình bày bài giải trên như sau:

Cách 1:

Ta tóm tắt bài toán như sơ đồ sau:

Từ sơ đồ tóm tắt trên ta thấy số em là:

2 + 2 = 4 (em)

Số xoài là:

4 x 3 + 2 =14 (quả)

(Hoặc 4 x 4 – 2 = 14 (quả))

Đáp số: 14 quả xoài  và 4 em.

Cách 2:

Số xoài đủ để chia cho mỗi em 4 quả nhiều hơn số xoài đủ để chia cho mỗi em 3 quả là:

2 + 2 = 4 (quả)

1 em được chia 4 quả nhiều hơn 1 em được chia 3 quả là:

4 – 3 = 1 (quả)

Số em được chia xoài là:

4 : 1 = 4 (em)

Số xoài là:

4 x 3 +2 = 14 (quả)

(Hoặc 4 x 4 – 2 = 14 (quả))

Đáp số: 14 quả xoài  và 4 em.

Cách 3:

Theo đầu bài thì số xoài bằng 3 lần số em bé cộng thêm 2 quả. Ngoài ra, nếu đem số xoài cộng thêm 2 quả thì số xoài vừa vặn gấp 4 lần số em bé.

Vậy 3 lần số em bé cộng thêm 4 (2+2=4) thì bằng 4 lần số em bé.

Ta suy ra số em bé là 4.

Vậy số xoài là:

4 x 3 + 2 = 14(quả)

Đáp số: 14 quả và 4 em