Tìm số hòn bi ( Toán lớp 5 )

Tìm số hòn bi ( Toán lớp 5 )

Đề bài:

Việt có 18 hòn bi, Nam có 16 hòn bi. Hòa có số bi bằng trung bình cộng của Việt và Nam. Bình có số bi kém trung bình cộng của cả 4 bạn là 6 hòn bi. Hỏi Bình có bao nhiêu hòn bi?

Giải

Cách 1:

Số bi của Hòa là: (18+16) : 2 = 17 (hòn)

Tổng số bi của 3 bạn Việt, Nam và Hòa là: 18 + 16 + 17 = 51 (hòn)

Vì Bình có số bi kém trung bình cộng của cả 4 bạn là 6 hòn bi nên  trung bình cộng số b i của 4 bạn là:

(51 – 6) : 3 = 15 (hòn)

Số bi của Bình là:

15 – 6 = 9 (hòn)

Cách 2:

Số bi của Hòa là: (18 + 16) : 2 = 17(hòn)

Tổng số bi của 3 bạn Việt, Nam và Hòa là: 18 + 16 + 17 = 51 (hòn)

Coi tổng số bi của cả 4 bạn có dạng là:    *6+*6+*6+*6

Thì tổng số bi của 3 bạn Việt, Nam và Hòa là:  6+*6+*6+*6 = 51 (hòn)

Vậy * x 3 + 24=51

  • * x 3 =51-24
  • * x 3=27
  • * = 27:3
  • * =9

Vậy Bình có 9 hòn bi.

Đáp số: 9 hòn bi