Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố dịch vụ

BÀI 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ

I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế

1. Cơ cấu ngành dịch vụ

– Cơ cấu đa dạng, gồm ba nhóm ngành:

 + Dịch vụ tiêu dùng ( sửa chửa, khách sạn, nhà hàng…)

 + Dịch vụ sản xuất( GTVT, BCVT, tài chính…)

 + Dịch vụ công cộng ( giáo dục, y tế, văn hóa…)

– Kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ càng đa dạng .

2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống

– Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các ngành KT

– Tạo ra các mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài .

– Tạo nhiều việc làm, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền KT.

II. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta

1. Đặc điểm phát triển

–  Thu hút khoảng 25% lao động    nhưng  chiếm tỉ trọng lớn 38,5% trong cơ cấu GDP (2002)

– Phát triển khá nhanh và ngày càng đa dạng hơn .

2. Đặc điểm phân bố

– Sự phân bố dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố dân cư, sự phát triển của sản xuất.

– Các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều: tập trung ở những nơi đông dân và KT phát triển. Nơi thưa dân, KT chậm phát triển thì hoạt động DV nghèo nàn.

– Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta .