Câu 47: So sánh phong trào giải phóng dân tộc của Châu Phi với Mĩ Latinh

Soạn bài online – Ôn thi lịch sử thế giới 
Câu 47. Nêu điểm giống nhau và khác nhau cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh.
 

Hướng dẫn làm bài.
+ Giống nhau: Phong trào giải phóng dân tộc đều phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945), châu Phi “Lục địa mới mới trỗi dậy”, còn Mĩ Latinh “Đại lục núi lửa” / " Lục địa bùng cháy" .Hầu hết đều giành được độc lập.
 
+ Khác nhau :
Tiêu chí so sánh
Châu Phi
Khu vực Mĩ Latinh
Giai cấp lãnh đạo
Tư sản dân tộc
Vô sản và tư sản dân tộc
Nhiệm vụ cách mạng
Chống chủ nghĩa thực dân cũ
Chống thực dân kiểu mới
Hình thức đấu tranh
Đấu tranh chính trị hợp pháp
và thương lượng
Nhiều hình thức đấu tranh phong
phú (bãi công, nổi dậy, đấu tranh
vũ trang).
Sự phát triển kinh tế
sau chiến tranh
Hầu hết các nước đều đứng
trước vấn đề khó khăn, nan
giải…
Bộ mặt đất nước thay đổi khác
trước. Một số nước trở thành
nước công nghiệp mới (NIC)