Câu 46: So sánh cuộc đấu tranh của nhân dân Mĩ Latinh với Châu Á, Phi

Soạn bài online – Ôn thi lịch sử thế giới 
Câu 46. – Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Mĩ Latinh có gì khác so với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân châu Á, châu Phi ? 
– Cho biết những thành tựu và khó khăn về kinh tế – xã hội của các nước Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
 (Đề thi HSG cấp THPT, TP. Hồ Chí Minh, năm 2009)
Hướng dẫn làm bài
 
1. Nét khác nhau giữa cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Mĩ Latinh với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân châu Á, châu Phi :
 
Châu Á – Phi
Mĩ Latinh
– Cuối thế kỷ XIX hầu hết các nước châu
Á,
châu Phi đều là thuộc địa hoặc nửa thuộc
địa
của các nước phương Tây.
– Là thuộc địa kiểu cũ.
– Liên tục nổ ra các cuộc đấu tranh
chống
thực dân xâm lược phương Tây.
– Sau Thế chiến thứ hai, một số nước
giành
được độc lập.
– Châu Á : cuối những năm 60, hầu hết
các
nước đều giành được độc lập dân tộc…
– Châu Phi : giừa những năm 70, hầu hết
các
nước đều giành được độc lập.
 
 
 
 
– Các giai đoạn đấu tranh :
+ Châu Á : 1945 – 1949, 1949 – 1954,
1954 – 1975, 1975 – nay.
+ Châu Phi : 1945 – 1954, 1954 – 1960,
1960 – 1975, 1975 – nay.
 
 
 
– Đầu thế kỷ XX, hầu hết các nước Mĩ
Latinh đều giành được độc lập.
– Là thuộc địa kiểu mới.
– Từ năm 1945, buộc phải tham gia các
hiệp ước do Mĩ soạn thảo, về danh nghĩa
là độc lập, nhưng trên thực tế là thuộc
địa
kiểu mới.
– Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới
có những đặc điểm :
 +
Sự phát triển của giai cấp công nhân.
 +
Xóa bỏ chế độ sở hữu ruộng đất lớn.
  
+ Đấu tranh vũ trang mang tính chất toàn lục địa.
 +
Mặt trận dân tộc thống nhất được thành lập và phát triển.
 
– Các giai đoạn đấu tranh : 1945 – 1949,
1959 – 1980, 1980 – nay.
 
 
 
2. Những thành tựu và khó khăn về kinh tế – xã hội của các nước Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế gi ới thứ hai : 
 
– Thành tựu : 
 
+Chính quyền độc tài ở nhiều nước đã bị lật đổ,… 
+ Từ thập kỉ 50 đến cuối thập kỉ 70 : tăng trưởng bình quân 5,5%… 
+ Thập niên 80 : nhiều nước rơi vào tình trạng suy thoái… 
+ Sau khi cách mạng thành công, Chính phủ Cuba tiến hành những cải cách dân chủ thành công. Đến năm 1961, Chính phủ Cuba tuyên bố bắt đầu tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và đạt được nhiều thành tựu to lớn… 
+ Thập niên 90 : có chuyển biến tích cực…, tỉ lệ lạm phát dưới 30%/ năm… một số nước đạt mức lí tưởng như Mêhicô, Bôlivia…một số nước trở thành NICs như Mêhicô, Braxin, Áchentina… 
 
– Khó khăn : mâu thuẫn xã hội, tham nhũng, nợ nước ngoài, sự phân hóa giàu nghèo…