Đàm thoại Chào Hỏi

Hello! chào bạn
Good morning! chào chúc buổi sáng,
Good afternoon! chúc buổi trưa

 
Good evening! chào chúc buổi chiều tối
Goodnight! chúc ngủ ngon…
How are you?I am fìne bạn khỏe?… tôi khỏe bình thường
How are you? bạn khỏe không? Bạn thì thế nào?
I am fìne… tôi thì tốt, bình thường…
I am o.k tôi thì bình thường, tạm tốt
How is your day?  Ngày của bạn thế nào?
Did you have a good day? Bạn đã có một ngày tốt đẹp không?
I have a good day. Tôi có một ngày tốt
What is your name? your full name? Tên của bạn là gì?
What is your last name? Họ của bạn là gì?
My name is ….Adam Smith Tôi tên là …Adam Smith
My Last name is … Tên họ là …
This is Mr. …. Mister Đây là ông….
This is Mrs… Missis Đây là bà…
This is Miss… Đây là cô…