The Hare and the Tortoise

Thỏ và rùa

Thỏ và rùa tranh tài
Xem ai nhanh hơn ai

Hai chú cùng thi chạy
Một véc-ta đường dài
Thỏ nhanh chân vượt trước
Rùa lệnh khệnh từng bước
Thỏ nghĩ: vội gì đâu
Rùa sao kịp ta được
Thỏ nằm khểnh nghỉ chút
Rồi lơ mơ thiếp đi
Rùa cố bò nước rút
Thỏ chủ quan ngủ khì
Rùa mải miết đường xa
Bò hết một véc-ta
Thỏ hoảng hốt nhỏm dậy
Cố đuổi nhưng thua xa
 

The Hare and the Tortoise

One day a hare was making fun of a tortoise for being so slow. “You think I am slow?” said the tortoise, “Let’s run a race, and I bet that I will win.” “Oh, really?” answered the hare. “Let’s try and see. Soon the hare and the tortoise agreed that the fox would be the judge for the race. One race day both the hare and the tortoise met the fox at the starting line. Both started off together. Soon the hare was far ahead off the slow tortoise. The hare thought she could stop and take a rest. 
She found some nice, comfortable grass rest in and was soon sleeping deeply.
Meanwhile the tortoise kept going and going. He was slow, but never stopped.
After a nice long sleep the hare woke up. But there was a problem! She slept for too long. She jumped up and ran as fast as she could, but it was too late.
The tortoise had already crossed the finished line.
 
Key words:
hare (n) con thỏ
tortoise (n) con rùa
make fun of (v) chế nhạo
run a race (v) chạy đua
bet (v) đánh cuộc , cá độ
race (n) cuộc chạy đua
starting line (n) Vạch xuất phát
far (adj) xa
ahead of đằng trước
take a rest (v) nghỉ ngơi
comfortable (adj) thoải mái
grass (n) cỏ
deeply (adv) sâu
meanwhile (adv) trong lúc ấy
keep – ing: tiếp tục làm gì
cross (v) vượt qua
finish line (n) đích