THE PAST PROGRESSIVE TENSE- THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

THE PAST PROGRESSIVE TENSE- THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1.  Cách dùng (uses): Thì quá khứ tiếp diễn dùng để:

–      Diễn tả một hành động, sự việc đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.
Ex:            They were singing in this room at 10 p.m yesterday..
–      Dùng với when trong trường hợp có một hành động đang xảy ra thì hành động khác cắt ngang. Hành động đang xảy ra dùng thì quá khứ tiếp diễn, hành dộng cắt ngang dùng thì quá khứ đơn (có when).
Ex:            We were watching TV when the light went out.
–      Dùng với while khi có hai hành động song song cùng xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ
Ex:      My mother was cooking while my father was reading a newspaper.
 
2.      Hình thức (Form)
a.      Thể khẳng định (Affirmative form):
S + was/were + V-ing …..
–      was dùng cho chủ ngữ là ngôi thứ 3 số ít.
Ex:            he was doing his homework at 9.00 last night.
b.      Thể phủ định (Negative form):
S + was/were + not + V-ing……..
Ex:            They weren’t studying English at 8.00 yesterday morning.
                  He wasn’t doing his homework at 9.00 last night.
c.     Thể nghi vấn (Interrogative form)
Was/Were + S + V-ing……….?   
Trả lời ngắn:        Yes, S + was/were 
                            No, S + wasn’t/weren’t
Ex:            Were they studying English at 8.00 yesterday morning?
– Yes, they were/ No, they weren’t

                Was he doing his homework at 9.00 last night? – Yes, he was/ No, he wasn’t.