Tiếng Anh 6 – Dates

DATES -Ngày tháng
1/- Ngày trong tuần (Days of week)
Moday: thứ 2            Tuesday: thứ 3         Wednesday: thứ 4    Thursday: thứ 5
Friday: thứ6             Saturday: thứ 7         Sunday: chủ nhật

Chúng ta dùng giới từ "On" trước ngày trong tuần 
Ex: on Monday, on Tuesday…
** Hỏi ngày hôm nay là thứ mấy:
                        What’s day today?              – Today is Monday.
 
2/- Ngày trong tháng (Dates)
1st
First
9th
Ninth
2nd
Second
10th
Tenth
3rd
Third
11th
Eleventh
4th
Fourth
12th
Twelfth
5th
Fifth
13th
Thirteenth
6th
Sixth
14th
Fourteenth
7th
Seventh
15th
Fifteenth
8th
eighth
16th
sixteenth
17th
Seventeenth
25th
Twenty-fifth
18th
Eighteenth
26th
Twenty-sixth
19th
Nineteenth
27th
Twenty-seventh
20th
Twentieth
28th
Twenty-eighth
21st
Twenty-first
29th
Twenty-ninth
22nd
Twenty-second
30th
Thirtieth
23rd
Twenty-third
31st
Thirty-first
24th
Twenty-fourth
 
 

3/- Tháng trong năm (months of a year)
January: tháng 1                   April: tháng 4            July: tháng 7             October: tháng 10
February: tháng 2                 May: tháng 5             August: tháng 8        November: tháng 11
March: tháng 3                     June: tháng 6             September: tháng 9  December: tháng 12
Chúng ta dùng giới từ "In" trước các tháng. Nếu có cả ngày và tháng chúng ta dùng giới từ "On"
Ex: in January, in February… on December 3rd…
 
2/- Cách viết và đọc ngày tháng
a. Cách hỏi ngày tháng:          What’s the date today?
b. Cách viết:      Thứ, tháng + ngày (số thứ tự), năm        (A.E)
Ex:      Wednesday, December 3rd, 2008
Thứ, ngày (số thứ tự) + tháng, năm (B.E)
Ex:      Wednesday, 3rd December, 2008
Đôi lúc chúng ta thấy người Anh, Mỹ viết ngày tháng  như sau:
                                    Wednesday,December 3, 2008      (A.E)
                                    Wednesday, 3 December, 2008      (B.E)
 
c. Cách đọc:      Thứ + tháng + ngày (số thứ tự) + năm hoặc    Thứ +  ngày (số thứ tự) + of + tháng + năm.
Ex: Wednesday, December 3rd, 2008:  Wednesday,
December the third, two thousand and eight. hoặc Wednesday, the third of
December, two thousand and eight.