Ngữ Pháp Tiếng Anh 9 – Câu điều kiện

Loading...

CONDITIONAL SENTENCES: CÂU ĐIỀU KIỆN

I. Câu điều kiện loại 1
Câu điều kiện là câu gồm có 2 phần: Một phần nêu lên điều kiện của hành động  (gọi mệnh đề phụ –  if clause) và một phần nêu lên kết quả của hành động (gọi là mệnh đề chính – main clause)

1.  Cách dùng (Use): Câu điều kiện loại 1 được dùng để diễn tả một hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
2. Hình thức (Form)
 
IF CLAUSE
MAIN CLAUSE
– Present tenses (tobe, simple, perfect,   continuous)   
   Imperative forms
   Modal verbs (in present)
Chú thích:
–     Ở mệnh đề If-clause động từ dùng ở thì hiện tại (tobe, hiện tại đơn, hoàn thành, tiếp diễn)
–     Động từ ở mệnh đề chính dùng thì tương lai đơn, câu mệnh lệnh, các động từ khiếm khuyết ở hiện tại (can, must, have to, need, should)
Ex:     If it rains tomorrow, we will stay at home.
            If the baby is sleeping, don’t make noise.
            If he has enough money, he can buy that house.

Loading...

II. Câu điều kiện loại 2

 Câu điều kiện loại hai cũng gồm có 2 phần: Một phần nêu lên điều kện của hành động (gọi mệnh đề phụ –  if clause)
và một phần nêu lên kết quả của hành động (gọi là mệnh chính – main clause)
1.     Cách dùng (Use): Câu điều kiện loại 2 được dùng để diễn tả một hành động không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
2.     Hình thức (Form)
3.      
IF CLAUSE
MAIN CLAUSE
        –     Past subjunctive (quá khứ bàng thái)
            –     would/could/might + V     
Chú thích:
–     Ở mệnh đề If-clause động từ dùng ở hình thức quá khứ bàng thái (giống thì quá khứ đơn, động từ tobe chỉ dùng were cho
tất cả các ngôi)
–     Động từ ở mệnh đề chính dùng ở điều kiện hiện tại (would/could/might + bare infinitive)
Ex:     If I were a bird, I would be a white dove.
            If I were a flower, I would be a sunflower.
            If he knew her phone number, he could phone her.
 
III. Câu điều kiện loại 3
1.     Cách dùng (Use): Câu điều kiện loại 3 được dùng để diễn tả một hành động không thể xảy ra ở quá khứ.
2.     Hình thức (Form)
IF CLAUSE
MAIN CLAUSE
 Past Perfect tense                                   
(quá khứ hoàn thành)
        would/could/might + have + PP   
Chú thích:
–     Ở mệnh đề If-clause động từ dùng ở thì quá khứ hoàn thành.
–     Động từ ở mệnh đề chính dùng ở điều kiện hoàn thành (would/could/might + have + PP)
Ex:
     If I had had money, I would have bought that book for you in Singapore.
     If he had known she was ill, he would have come to see her.
Loading...