Ngữ pháp Tiếng Anh 9 – REPORTED SPEECH (4): Wh-questions

REPORTED SPEECH (4) – Wh-questions: Lời nói gián tiếp với câu hỏi có từ hỏi

1/- Cách chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp đối với câu hỏi có từ hỏi:
–      Viết lại mệnh đề chính (mệnh đề nằm ngoài dấu ngoặc kép) 
–      Thay đổi các đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ tân ngữ, tính từ sở hữu cho phù hợp.

–      Thay đổi các trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn cho phù hợp.
–      Thêm từ hỏi (wh-word) ngay sau mệnh đề chính. Lúc này từ hỏi trở thành liên từ chứ không phải là từ hỏi.
–      Bỏ dấu hỏi ở mệnh đề phụ và đổi trật tự từ của câu hỏi sang trật tự từ của câu kể
–      Nếu động từ ở mệnh đề chính ở thì quá khứ, thì khi chuyển sang lời nói gián tiếp động từ ở mệnh đề phụ (mệnh đề nằm trong dấu ngoặc kép) phải thay đổi.
 
2/- Bảng thay đổi các trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn và thì (tenses) của động từ
(xem phần Reported Speech 2 )
            Ex:      – “Who has been using my computer?” my father said.
                        My father asked who had been using his computer.
– She asked “Where are you going for your summer holiday?
She asked where I was going for my summer holiday.
Ý KIẾN CỦA BẠN