Ngữ pháp Tiếng Anh 8 – REPORTED SPEECH

REPORTED SPEECH (1)

Commands, polite requests and advice

Lời nói gián tiếp đối với câu mệnh lệnh, câu yêu cầu và lời khuyên

 
1/- Câu mệnh lệnh (commands):
S + told + (O) + (not) + to infinitive
Ex:                  He said: “sit down, please” –  >He told (us) to sit down.
                        “Don’t make noise!” -> The teacher told (us) not to make noise.
2/- Câu yêu cầu lịch sự (Polite requests)
S+ asked + (O) + to infinitive
Ex:                  “Canyou open the door, please?” -> He asked (me) to open the door.
3/- Lời khuyên (advice)
S+ advised + (O) + (not) + to infinitive
Ex:      “You should turn off the lights, Mary” Jane said -> Jane advised Mary to turn off the lights
“You shouldn’t smoke here” Hoa said to me – > Hoa advised me not to smoke here.