Ngữ pháp Tiếng Anh 8 – Đại từ phản thân

REFLEXIVE PRONOUNS: Đại từ phản thân
 
I/- Định nghĩa (Definition)
Đại từ phản thân là đại từ được dùng khi người hoặc vật chịu ảnh hưởng của chính hành động của mình.

II/- Cách thành lập (Form)
Đại từ phản thân được thành lập bằng cách thêm tiếp vị ngữ “Self” (số ít) hoặc “Selves” (số nhiều) vào sau một tính từ sở hữu hoặc đại từ tân ngữ.
My [ myself (chính tôi)                                     Our[ Ourselves
Your [ Yourself (Chính bạn, anh, chị…)            Your [ Yourselves (Chính các bạn, các anh, các chị…)
Her [ Herself (Chính cô ấy, chị ấy, bà ấy)         Them [ Themselves
Him [ Himself (Chính anh ấy, ông ấy..)             It [ Itself (Chính nó)
 
III/- Cách sử dụng (Uses): Đại từ phản thân được dùng khi:
1/- Chủ ngữ và tân ngữ là cùng một đối tượng
Ex:      He cut himself with a knife (Tự anh ta cắt mình)
                        He cut him with a knife. (Anh ta cắt người khác)
 
2/- Nói lên ý chính người đó làm chứ không phải người khác
Ex:      I repaired the bicycle myself.
                        Sam painted the house himself.
Note: “by myself” được dùng với nghĩa một mình.
Ex:      I do my homework by myself.
IV/- Bảng tóm tắt
Personal pronouns
(Đại từ nhân xưng)     
Possessive adjectives
(Tính từ sở hữu)             
Objective pronouns
(Đại từ tân ngữ)          
Reflexive pronouns
(Đại từ phản thân)     
I
My
Me
Myself
You
Your
You
Yourself
He
His
Him
Himself
She
Her
Her
Herself
It
Its
It
Itself
We
Our
Us
Ourselves
You
Your
You
Yourselves
They
Their
Them
Themselves