Tiếng Anh 6 – Động Từ Khiếm Khuyết Can và Can’t

MODALS: CAN & CAN’T (Động từ khiếm khuyết: Can và Can’t )

1/- Cách dùng (Uses)
            “Can” có nhiều cách sử dụng, trong bài “Can” được dùng để chỉ ai đó có khả năng làm gì.

Ex:      I can speak English.
            He can swim.
 
2/- Hình thức (forms)
            Là động từ khiếm khuyết nên “Can” có chức năng giống như những động từ khiếm khuyết khác. (Xem thêm phần động từ khiếm khuyết).
a/- Ở dạng khẳng định:
S + can + bare inf…
            Ex:      He can drive a car.
                        They can do this work.
 
b/- Dạng phủ định, chúng ta thêm “Not” sau “Can”. Viết đầy đủ là “Cannot”,
viết tắt là “Can’t”
S + cannot/can’t + bare inf…
            Ex:      He cannot/can’t drive a car.
                        They cannot/can’t do this work.
 
c/- Chúng ta đưa “Can” lên trước chủ ngữ để thành lập câu hỏi
Can + S + bare inf…?
            Ex:      Can he drive a car?             – Yes, he can/No, he can’t.
                       Can they do this work?       – Yes, they can/ No, they can’t.

Ý kiến của bạn: