MỘT SỐ LƯU Ý KHI VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

1. Tìm hiểu đề
Làm bài văn nghị luận cần lưu ý:

– Xác định rõ đối tượng hay vấn đề đưa ra để nghị luận.
– Chọn phương thức thể hiện phù hợp: bình luận, giải thích hay chứng minh?
– Bài viết cần dùng lập luận diễn giải hay qui nạp?
– Xác định luận điểm, nêu luận cứ và luận chứng.
2. Lập dàn ý
       a) Mở bài
        – Nêu vấn đề cần nghị luận.
b) Thân bài
Triển khai vấn đề nghị luận:
– Luận điểm
– Luận cứ
– Luận chứng
c) Kết bài
Nêu ý nghĩa hoặc tầm quan trọng của vấn đề nghị luận.